Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Centrum informacji - Oczomyjki mocowane do ściany

  • Wszystko co powinieneś wiedzieć

    Centrum informacji to miejsce, gdzie znajdziesz szczegóły dotyczące danej kategorii produktów oraz informacje na temat konkretnych rozwiązań. Pełne spektrum materiałów - od artykułów, które warto przeczytać, po filmy, które należy zobaczyć - ułatwi wybór rozwiązań i artykułów w pełni dopasowanych do potrzeb Twojej firmy.

  • Katalogi

    przejrzyj on-line pobierz katalog

Od opracowania koncepcji po bieżącą obsługę


Haws Corporation® zmienia nazwę działu rozwiązań inżynieryjnych w celu uznania zwiększających się możliwości, które pomagają naszym klientom na przestrzeni całego cyklu życia projektu i systemu: Przedstawiamy Haws IntegratedTM - zapewniając rozwiązania zaprojektowane dla bezpieczeństwa.

Dzięki opracowywanym na indywidualne zamówienie systemom działającym u klientów w ekstremalnych środowiskach na całym świecie –  w warunkach arktycznych i pustynnych, na dużych wysokościach i na morzu, mobilnym i stacjonarnym – Haws IntegratedTM oferuje wiedzę, szerokie doświadczenie w zakresie zastosowań i zdyscyplinowane zarządzanie projektami, dostarczając zaawansowane systemy bezpieczeństwa, które integrują się z Twoją infrastrukturą.

Haws integrated™angażuje się w cały projekt i cykl życia systemu, od opracowania koncepcji i identyfikacji wymagań po bieżącą obsługę.

Haws integratedTMprojektuje, buduje i zarządza zaprojektowanymi na indywidualne zamówienie przemysłowymi systemami bezpieczeństwa dostarczającymi podgrzaną wodę do wielkoskalowych instalacji odkażających i awaryjnych urządzeń. Naszym celem jest zaspokojenie specyficznych potrzeb wydajnie i skutecznie, zapewniając jednocześnie zachowanie zgodności z przepisami.

ZAANGAŻOWANIE W PROJEKT:: SUKCES ZACZYNA SIĘ TUTAJ

Haws Integrated™ dostarcza wiedzę merytoryczną, niezbędną do dostosowania instalacji odkażających i instalacji podgrzanej wody do całego projektu. Zapewniamy niezawodną koordynację projektem, która od początku koncentruje się na odpowiednich celach. Dzięki zaangażowaniu Haws Integrated w rozpoczęcie projektu, projekt zyskuje solidną podstawę wspólnego celu i kierunku działania, umożliwiając zwiększenie wydajności pracy i eliminację uciążliwych niespodzianek.

PLANOWANIE PROJEKTU

Dzięki zaangażowaniu w projekt na wczesnym etapie Haws Integrated™ jest w stanie planować działania, identyfikować zależności w zasobach i punkty koordynacyjne oraz zarządzać czynnikami ryzyka i powiązanymi ewentualnościami w celu stworzenia wiarygodnego harmonogramu realizacji projektu, który integruje się z głównym planem projektu.

ZAANGAŻOWANIE W PROJEKT – SUKCES ZACZYNA SIĘ TUTAJ

IDENTYFIKACJA WYMAGAŃ

Uzyskiwanie wszystkich szczegółowych informacji o systemie zapewnia wartość tylko wtedy, gdy opracowanie systemu jest podyktowane kompletnymi i odpowiednimi wymaganiami. W ramach procesu angażowania się w projekt, zespół Haws Integrated™ zidentyfikuje i udokumentuje warunki pracy określone dla terenu, określi schematy użycia i obowiązujące przepisy określające zasadnicze atrybuty wydajność systemu. Czynniki, które należy uwzględnić obejmują działanie substancji żrących, ekstremalne warunki klimatyczne, aktywność sejsmiczną, przestrzeganie zasad ochrony środowiska, infrastruktura wodna i energetyczną oraz integracja systemów i operacyjna.

ANALIZA OPTYMALIZACJI

Dla każdego rodzaju wyzwania inżynieryjnego może istnieć wiele możliwych do przyjęcia rozwiązań, z których każde może istnieć z zakresem powiązanych kosztów i jakości operacyjnej. Haws Integrated™ identyfikuje, ocenia i przedstawia szereg potencjalnych konfiguracji systemowych, które umożliwiają znalezienie optymalnego dopasowania do warunków pracy i scenariuszy użycia.

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Zużycie energii może być dużym wydatkiem dla firm przemysłowych. W ramach procesu identyfikacji Haws Integrated™ dokonuje oceny alternatywnego pozyskiwania energii i oblicza przewidywane koszty wraz z kompromisem pomiędzy różnymi scenariuszami wydatków kapitałowych i operacyjnych. W niektórych przypadkach para lub ciepło odpadowe z zakładu przetwórczego może zostać wykorzystana do zapewnienia jednakowej temperatury wody bez zużywania dodatkowej energii.

DORADZTWO W ZAKRESIE ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z NORMAMI

Pozostawanie na bieżąco z wymogami prawnymi i najlepszymi praktykami to wyzwanie. Stałe współdziałanie na przestrzeni wielu gałęzi przemysłu, regionów geograficznych i scenariuszy pozwala Haws Integrated™ dostarczać wskazówki dotyczące obowiązujących przepisów oraz minimalne wymagania systemowe, aby spełniać te przepisy (OSHA, MSHA, IEC, ANSI).

OPRACOWANIE SPECYFIKACJI

Ponieważ specyfikacją systemu kierują kompletne i odpowiednie wymagania, szczegółowym projektowaniem i inżynierią kieruje pełna specyfikacja. Przedmiotowa wiedza umożliwia Haws Integrated™ przekładać wymogi techniczne, prawne i operacyjne na szczegółowe i praktyczne specyfikacje systemowe.

 

PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA : KONCEPCJA I SZCZEGÓŁOWE RYSUNKI

Włączając Haws Integrated™ na początku cyklu życia projektu zapewnia Ci szczegółową specyfikację, która łatwo przekłada się na praktyczne projekty systemu i w pełni opracowane rozwiązania. Wyeliminowanie wielu uczestników przekazywania zadań zapewnia płynne i przewidywalne przejście od projektu wstępnego do szczegółowych rysunków technicznych.

 

PRZEŁOŻENIE SPECYFIKACJI

Prawdziwie zintegrowane systemy wymagają znacznie więcej niż odpowiedniej technologii. Rygorystyczne zasady projektowania stosowane racjonalnie i konsekwentnie na przestrzeni opracowania systemu jest niezbędne do uzyskania optymalnej równowagi wymaganej jakości systemu. Dogłębna wiedza w zakresie inżynierii połączona z pewnością działania i odpowiedzialnością jednej strony umożliwia Haws Integrated™ dostarczanie indywidualnych rozwiązań "pod klucz" bez szeregu kosztownych poleceń zmian, co jest tak powszechne w projektach przemysłowych.

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt skutecznego systemu wymaga dobrego zrozumienia kontekstu systemu. W instalacjach stosowanych w ekstremalnych środowiskach na całym świecie –  w warunkach arktycznych i pustynnych, na dużych wysokościach i na morzu, mobilnym i stacjonarnym –  Haws Integrated™ stosuje wnioski wyciągnięte z tych doświadczeń w każdym wdrażanym przez nas systemie. Połączona z zaangażowanie projektu pełnego cyklu i bogatym doświadczeniem w zakresie projektowania, Haws Integrated™ jest w stanie nie dopuścić do problemów z synchronizacją, które często zagrażają harmonogramom i budżetom.

PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA – OD KONCEPCJI DO SZCZEGÓŁOWYCH RYSUNKÓW

WIEDZA W ZAKRESIE INŻYNIERII

Opracowanie przemysłowych systemów odkażania wody i dostarczania podgrzanej wody wymaga nietypowego połączenia dyscyplin inżynierii - od inżynierii konstrukcyjnej po hydrodynamikę, zarządzanie zasilaniem i sterowanie przemysłowe. Jako prywatna firma, Haws posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie zarządzania w perspektywie długoterminowej. Obejmuje ono pozyskanie i utrzymanie zespołu utalentowanych inżynierów, którzy zapewniają naszym klientom rzetelną wiedzę w całym cyklu życia zasobów.

INTEGRACJA SYSTEMÓW

Wczesne zaangażowanie w projekt zapewnia dokładne planowanie integracji w pełnym zakresie od samego początku - a nie tylko w postaci refleksji. Elementy systemu zostały dobrane specjalnie do indywidualnych standardów środowiska pracy i miejscu. Oprzyrządowanie i sterowanie nie stanowi tylko "dodanego" aspektu systemu, ale jest zintegrowane od samego początku, dzięki wyjątkowemu połączeniu fachowej wiedzy inżynieryjnej, szerokiego spektrum zastosowań, praktycznej realizacji, eksploatacji i zaangażowania w obsługę cyklu życia ze strony Haws Integrated™.

REALIZACJA SYSTEMU:  BEZBŁĘDNE WYKONANIE

Dzięki odpowiedzialności jednej strony użytkownik jest w stanie pominąć niekończące się procedury poleceń zmian, które powodują, że budżety i harmonogramy projektów stają się nieprzewidywalne. Jako zespół, który projektuje i buduje Twój system odkażania i dostarczania podgrzanej wody, Haws Integrated dysponuje szczegółową wiedzą umożliwiającą zapewnienie skutecznego uruchomienia i zaangażowanie w uczynienie projektu wspólnym sukcesem.

TESTY KONSTRUKCYJNE I FABRYCZNE

Aby umożliwić działanie nawet w trudnych warunkach przemysłowych i niekorzystnym klimacie, w systemach Haws Integrated™ wykorzystywane są odporne elementy dopasowane do warunków pracy. Zespół wysokiej klasy specjalistów konstruuje każdy system w naszym własnym zakładzie produkcyjnym i przeprowadza wnikliwe, dokumentowane testy wydajności każdego systemu przed zwolnieniem go do projektu.

INTEGRACJA SYSTEMÓW U KLIENTA

Aby zmaksymalizować funkcjonalność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych systemy Haws Integrated™ są projektowane tak, aby działać jako integralna część środowiska, w którym są one wdrażane. Zespół Haws Integrated™ ściśle współpracuje z personelem klienta, aby zapewnić, że system bezproblemowo pracuje jako element systemów i procesów u klienta.

WDROŻENIE I ROZRUCH

Ostatni etap projektu ujawnia miejsca, w których drobne braki stanowią istotne zakłócenia. Problemy na tym etapie realizacji projektu znajdują się na ścieżce krytycznej i niosą dodatkowe komplikacje w postaci kosztownych działań naprawczych. Haws Integrated™ stara się zapewniać w pełni działający system, który najlepiej odpowiada harmonogramowi i możliwościom finansowym klienta.

BADANIE ZGODNOŚCI Z NORMAMI

Metodyczne badania instalowanego systemu dostarczają udokumentowanego dowodu zgodności, którego powszechnie wymagają agencje rządowe przed przystąpieniem do rozruchu instalacji. Dzięki wykorzystaniu procesu zaangażowania w projekt Haws Integrated™ daje pewność na dostarczenie pełnego zakresu wymagań w ramach systemu "pod klucz".

SZKOLENIA I PRZEKAZANIE WIEDZY

W przypadku wdrażania systemu przemysłowego personel klienta musi umieć prawidłowo obsługiwać i konserwować ten system. Zespół Haws Integrated™ może zapewnić nieformalne szkolenie w ramach wstępnego wdrożenia i uruchomienia oraz dokładnego formalnego szkolenia i przekazania wiedzy na uporządkowanych zajęciach.

OPRACOWANIE PROCEDUR

Udokumentowany przegląd, konserwacja oraz procedury obsługi dają personelowi klienta umiejętności i pewność w zakresie pełnego wykorzystywania systemu. Haws Integrated™ łączy wiedzę opartą o najlepsze praktyki, aby pomóc zespołowi klienta pracować wydajnie i skutecznie.

USŁUGI W ZAKRESIE CYKLU ŻYCIA – ZACHOWANIE STAŁEJ ZGODNOŚCI

Bardzo ważne jest konsekwentne i dokładne utrzymywanie i testowanie systemów bezpieczeństwa. Jednak większość obiektów nie obejmuje dodatkowych zasobów zakwalifikowanych do wykonywania tej czasochłonnej pracy, w szczególności w środowisku stale zmieniających się przepisów. Haws Integrated™ wykorzystuje szczegółowe doświadczenie w zakresie obsługi systemu, automatyzacji oraz nieustannego zaangażowania w zapewnienie stałej zgodności.

ZARZĄDZANIE OBSŁUGĄ

Haws Integrated™ oferuje szeroki zakres specjalistycznej wiedzy w dziedzinie konserwacji systemów odkażania i dostarczania podgrzanej wody. W połączeniu z automatycznym monitorowaniem, alarmowaniem i raportowaniem stanu, konserwacją systemu można zarządzać skuteczniej i wydajniej przy znacznie niższych kosztach.

BADANIA OKRESOWE

Ustawowe wymogi dotyczące badań i kontroli urządzeń mogą stanowić znaczne obciążenie dla dużych placówek. Systemy Haws Integrated™ można skonfigurować w taki sposób, aby ich badanie odbywało się w sposób automatyczny i udokumentowany.

OCENA ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z PRZEPISAMI

W modyfikacje i rozbudowę instalacji często wchodzi wymóg modernizacji systemów szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia i odkażania. Takie zmiany wprowadzają obowiązek identyfikacji i interpretacji obowiązujących przepisów oraz dostosowania obiektu do zgodności z tymi przepisami. Zespół Haws Integrated™ zapewnia fachową wiedzę z zakresu dokonywania oceny systemu powiadamiania ratunkowego na podstawie obecnych standardów bezpieczeństwa.

ROZBUDOWA I DOSTOSOWANIE SYSTEMU

W przypadku zmiany przepisów technologii i wymagań rynku, obiekty produkcji przemysłowej często wymagają zmiany, aby mogły sprawnie działać. Aby uzyskać maksymalne korzyści z istniejących zasobów i zachowania zgodności z nowymi wymogami, Haws Integrated oferuje usługi planowania systemów, które obejmują szczegółowy plan skoordynowanej rozbudowy systemu. Tak jak w przypadku projektów typu „greenfield", Haws Integrated™ zapewnia możliwości zaangażowania w projekt i jego koordynacji przy modyfikacji placówki klienta.

Polecane produkty:
 


Zachęcamy do zapoznania się z naszym filmem instruktażowym:
 


 

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.