Platforma B2BPlatforma B2BInstagram - TopserwGoogle Plus - TopserwFacebook - TopserwYoutube - Topserw

Centrum informacji

Instrukcja montażu i obsługi urządzeń awaryjnych

Urządzenia awaryjne produkowane przez Haws Corporation są objęte gwarancją prawidłowego działania pod warunkiem przeprowadzania montażu oraz konserwacji zgodnie z dołączonymi instrukcjami. Urządzenia muszą także być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przeznaczeniem opisanego tu produktu jest uzupełnienie czynności wykonywanych w ramach pierwszej pomocy. Ze względu na różnorodność i zmienność warunków użytkowych Haws Corporation nie gwarantuje, że korzystanie z opisanego tu urządzenia awaryjnego zapobiegnie poważnym obrażeniom lub nie spowoduje pogorszenia istniejących lub wcześniejszych obrażeń.

OSHA–Urządzenia awaryjne Haws umożliwiają spełnienie wymogów OSHA i przepisów dotyczących tego typu sprzętu.

ANSI– Urządzenia awaryjne Haws produkowane są zgodnie z normą ANSI Z358.1-2009 dotyczącą Awaryjnych Natrysków oraz Myjek do Oczu.

Instrukcja dla pracowników

W celu zapewnienia prawidłowego użytkowania urządzeń należy przeszkolić wszystkie zatrudnione osoby w zakresie sposobu użycia natrysku awaryjnego lub awaryjnej myjki do oczu. Części ciała narażone na działanie szkodliwych czynników należy opłukiwać w pobliżu miejsca zdarzenia przez co najmniej 15 minut oraz jak najszybciej wezwać lekarza lub pielęgniarkę.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać myjki do oczu lub oczu i twarzy, jeżeli wiadomo, że do oczu dostały się drobiny metalu lub inne twarde cząstki. W takim przypadku obydwoje oczu osoby poszkodowanej należy unieruchomić zgodnie z aktualnymi zaleceniami „Standardowej instrukcji pierwszej pomocy Czerwonego Krzyża” oraz wezwać pomoc medyczną.

Identyfikacja i oznakowanie

Urządzenia należy montować w pobliżu miejsc niebezpiecznych, w sposób zapewniający wolną od przeszkód drogę dojścia do urządzenia i pozwalający na bezzwłoczne jego użycie, oraz należy je wyraźnie oznakować jako stanowiska zawierające myjkę do oczu lub natrysk, albo obydwa te urządzenia razem.

Podłączenie do instalacji

Natryski i myjki do oczu należy podłączyć do głównego zasilania w wodę pitną za pośrednictwem zaworu odcinającego wyposażonego w zamykaną blokadę, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przeprowadzania konserwacji urządzeń. Należy odpowiednio oznakować zawór, aby zapobiec jego zamknięciu przez osoby nieupoważnione.

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących montażu wodnych urządzeń awaryjnych jest zapewnienie odpowiedniej wydajności instalacji zasilającej urządzenia. Rurociągi zasilające urządzenie nie powinny mieć przekroju mniejszego niż wlot urządzenia oraz ciśnienie dynamiczne wynoszące co najmniej 2 bary. Idealne ciśnienie wody zasilającej natrysk lub myjkę do oczu wynosi od 2,8 do 4,1 bara.

Należy instalować wyłącznie takie elementy, które spełniają wymogi normy ANSI Z358.1-2009 dotyczącej Awaryjnych Natrysków oraz Myjek do Oczu.

Awaryjny natrysk, myjka do oczu, lub prysznic ręczny nie są przewidziane jako podstawowe elementy zabezpieczające ludzi przed obrażeniami. W ramach podstawowej ochrony pracowników przed lotnymi cząstkami stałymi oraz chlapiącymi płynami należy stosować właściwe środki ochrony oczu i twarzy oraz odzież ochronną.

Prawidłowy odpływ

Należy zapewnić odpowiedni odpływ wody od natrysku awaryjnego oraz innych tego typu urządzeń, aby zapobiec gromadzeniu się wody na podłodze.

Zabezpieczenie przed mrozem

W przypadku instalacji montowanych na zewnątrz budynków oraz w miejscach, gdzie temperatura spada poniżej 0°C zalecane jest stosowanie urządzeń wyposażonych w odpowiednie zabezpieczenie przed mrozem. Należy także podjąć starania, aby uchronić użytkowników przed niskimi temperaturami. Każdy organ zamawiający urządzenia jest odpowiedzialny za zapewnienie, by dostarczana do nich woda miała nie tylko odpowiednią wydajność, ale i temperaturę właściwą dla danego urządzenia, umożliwiającą skuteczne i bezpieczne skorzystanie z niego przez użytkownika. Temperatura wody podawanej do urządzenia nie powinna mieć wartości skrajnych, co mogłoby zniechęcić osobę poszkodowaną w wypadku od korzystania z urządzenia awaryjnego. Komfortowy zakres temperatur wody wynosi od 15°C do 38 °C. W sytuacji, gdy określona temperatura wody mogłaby przyspieszyć reakcję chemiczną, należy skonsultować się z doradcą medycznym w celu ustalenia optymalnej temperatury dla konkretnych zastosowań.

Sygnalizacja alarmowa

W miejscach odosobnionych lub takich, gdzie przebywa niewiele osób, należy zainstalować system sygnalizacji alarmowej Haws Model 9001. W przypadku użycia urządzenia awaryjnego włączany jest alarm, który powiadamia inne osoby o pracowniku potrzebującym pomocy.

Ochrona przed zanieczyszczeniem

W miarę możliwości należy przed myjką do oczu zamontować filtr Haws Model 9070, którego zadaniem jest usuwanie z wody zasilającej cząstek stałych w celu ochrony oczu przed dodatkowymi obrażeniami. Oferujemy także trójnik z filtrem siatkowym SP502.

Należy rozważyć zamontowanie siatkowego filtru skośnego w prze­wodzie zasilającym urządzenie, aby zmniejszyć ryzyko przedostania się cząstek zanieczyszczeń do myjki do oczu lub natrysku.

W miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie ochrony urządzenia przed pyłem lub lotnymi zanieczyszczeniami, Haws oferuje pokrywę zabezpieczającą Model 9102, która zakrywa misę myjki; pokrywa dostępna jest do wybranych modeli myjek do oczu.

Wymagania szczególne

Urządzenia te należy lokalizować możliwie jak najbliżej miejsca zagrożenia, ale w taki sposób, aby samo urządzenie nie stwarzało dodatkowego zagrożenia np. poprzez obecność wystających elementów. Awaryjne natryski i myjki do oczu powinny znajdować się w odległości nie większej niż 10 sekund drogi od miejsca zagrożenia. Jednakże maksymalny czas wymagany do dojścia do natrysku lub myjki do oczu należy określić w oparciu o potencjalne zagrożenia powodowane przez określone chemikalia. Na przykład, obecność silnych substancji żrących może wymagać ustawienia natrysku w odległości od 3 do 6 metrów od miejsca zagrożenia, a myjki do oczu w odległości nie większej niż 3 metry od zagrożenia. Zaleca się, aby wybór właściwej odległości urządzenia skonsultować z lekarzem. Zgodnie z normą ANSI Z358.1 – 2009 należy stosować wodę o regulowanej temperaturze, aby w warunkach niskich temperatur uchronić użytkownika przed działaniem zimnej wody; należy także zapewnić odpowiedni odpływ wody. Procedury montażu powinny być zgodne z dobrymi praktykami hydraulicznymi, z uwzględnieniem właściwego doboru przekrojów rur dla zapewnienia odpowiedniej wydajności instalacji wodnej.

Przewody zasilające należy odpowiednio przepłukać przed podłączeniem urządzeń awaryjnych.

Myjki do oczu / oczu i twarzy

Myjkę do oczu należy podłączyć do przewodu o średnicy nie mniejszej niż ½”. Myjka do oczu oraz oczu i twarzy powinna być podłączona do odpowiedniego odpływu umożliwiającego regularne testowanie urządzenia.

Dynamiczne ciśnienie wody przy myjce do oczu w czasie jej użycia powinno być nie mniejsze niż 2 bary i nie większe niż 6,1 bara.

W obszarach, gdzie istnieje ryzyko odniesienia obrażeń przez kilka osób, zalecane jest zamontowanie większej liczby myjek do oczu.

Natryski awaryjne

Minimalna średnica przewodu zasilającego natrysk awaryjny to 1”. Dynamiczne ciśnienie wody powinno być nie mniejsze niż 2 bary i nie większe niż 6,1 bara. W przypadku natrysków zlokalizowanych w odległości większej niż 15 metrów od głównego rurociągu zasilającego należy zastosować przewody 1¼” zmniejszające spadek ciśnienia wody wskutek tarcia.

Należy zapewnić odpowiedni odpływ wody od natrysku.

W przypadku oparzeń chemicznych osoba poszkodowana powinna bezzwłocznie skorzystać z natrysku i o wypadku należy powiadomić lekarza lub pielęgniarkę.

Urządzenie łączone: natrysk z myjką do oczu

Natrysk powinien być wyposażony w odpowiedni odpływ, do którego należy także podłączyć myjkę do oczu.

Minimalna średnica przewodu zasilającego natrysk awaryjny połączony z myjką do oczu wynosi 1¼”. Dynamiczne ciśnienie wody powinno być nie mniejsze niż 2 bary przy obydwu urządzeniach działających. W przypadku natrysków zlokalizowanych w odległości większej niż 15 metrów od głównego rurociągu zasilającego należy zastosować przewody o średnicy 1½” zmniejszające spadek ciśnienia wody wskutek tarcia.

Osoba poszkodowana powinna bezzwłocznie uruchomić natrysk i jak najszybciej zdjąć całe ubranie.

Regularne testowanie

Wszystkie awaryjne natryski i myjki do oczu należy co tydzień poddawać próbie działania. Do każdego urządzenia należy dołączyć kartę prób zawierającą datę ostatniej próby oraz inicjały osoby przeprowadzającej próbę. W przypadku braku odpowiedniego odpływu podłogowego do testowania natrysku, należy zastosować Zestaw do testowania natrysków Haws Model 9010 wraz ze zbiornikiem Model 9009.

                                             

Topserw
05-220 Zielonka, ul. Marecka 66a
tel. +48 22 771 04 56, tel. +48 22 761 11 80, fax. +48 22 771 93 80
email: info@topserw.com.pl
GPS: 52.311454, 21.138666 Google+

Safe24work.com | Topserw-b2b.pl

© 2010

Informacja o plikach cookies w serwisie www.haws.com.pl

Witryna www.haws.com.pl używa pliki cookies, m.in. w celach statystycznych i reklamowych.W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.